โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-0718-02

โรงเรียนรุจีจินตกานนท์

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560
โรงเรียน : รุจีจินตกานนท์ ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 251 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 16 คน
เขตพื้นที่การศึกษา :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต2
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน
วันที่ส่งมอบ : 7 มิถุนายน 2561

โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 74 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นำทีมส่งมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายอำนวย ทิพย์กำจร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

befor-after-0718-02

 

GALLERY