โครงการ : “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ”

โครงการ

“ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ”


สถานที่

 


วันที่

เปิดรับสมัครวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 – 20 มกราคม 2566


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อขอรับทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา 4 ปี ตามโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566” จำนวนเงินทุน 60,000 บาท / ปี

นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น สนใจในนวัตกรรมหรือวิจัย และศึกษาอยู่ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ในสถาบันการศึกษา 10 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดูรายละเอียดเพื่อขอรับทุนได้ ดังนี้

 (ระดับปริญญาตรี)

>> ดูโควต้าการรับสมัครทุนของสถาบันฯ ได้ในระเบียบรับทุนฯ

เปิดรับสมัครวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 – 22 มกราคม 2567

 

โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ

หากต้องการดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการรับสมัคร และขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้จาก QR ในโปสเตอร์ หรือ Link ด้านล่าง


Link ระเบียบสมัครทุน

https://www.dropbox.com/sh/sneatsajvfpy9fg/AAAkOdOalDhNHyV1jkrjukmda?dl=0

 

Link  เว็บไซต์สมัครทุน

https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook page: Ajinomoto Talent Scholarship

อีเมล [email protected]

โทร 02-247-9547

มือถือ 081-1452780 และ 082-6141914

โทรสาร 02-642-6826

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***