โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-0718-03

โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560
โรงเรียน : บ้านหนองขาหยั่ง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 367 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 18 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : มีโรงอาหารแต่สภาพชํารุดทรุดโทรม และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
วันที่ส่งมอบ : 29 มิถุนายน 2561

โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหารแต่สภาพชํารุดทรุดโทรม และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 80 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นำทีมส่งมอบโดย นายธีระชัย ขันธิกุล ผู้จัดการฝ่ายกิจการ
เพื่อสังคม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
 ให้เกียรติรับมอบโดย นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอท่าตะเกียบ

befor-after-0718-03

 

GALLERY