โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-2560-07

โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560
โรงเรียน : อนุบาลโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 227 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 11 คน
เขตพื้นที่การศึกษา :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารโรงฝึกงานเป็นที่รับประทานอาหารแทน
วันที่ส่งมอบ : 22 มิถุนายน 2561

โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร แต่ใช้พื้นที่ในอาคารโรงฝึกงานเป็นที่รับประทานอาหารแทน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 81 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นำทีมส่งมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


befor-after-2560-07

 

GALLERY