โครงการ : สาธารณสุข 2558

BaanPangCom-2556-4

โครงการ

ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน


สถานที่

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) บ้านปางคอม
ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์


เขตพื้นที่รับผิดชอบ

1.บ้านห้วยไผ่ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
2.บ้านใหม่ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
3.บ้านกลาง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
4.บ้านสว่าง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
5.บ้านห้วยยาง    ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
6.บ้านปางไฮ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
7.บ้านภูต่าง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
8.บ้านแสนขัน    ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์


รายละเอียด

อาคารเดิมเป็นอาคารไม้ มีสภาพเก่าและคับแคบไม่สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้ จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 650,000 บาท ในการปรับปรุงอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง ได้แก่ สสช.ส่องสี  และ สสช.บ้านปางคอม ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้าง ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้าง จนสำเร็จและได้มีพิธีส่งมอบอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำทีมโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบสถานบริการสาธาณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง พิธีการส่งมอบถูกจัดขึ้น ณ สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) บ้านปางคอม ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 บรรยากาศในพิธิเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นจากชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงที่มาให้การต้อนรับคณะส่งมอบ

 

 

GALLERY