โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-01

โรงเรียนบ้านแม่ลาย

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : บ้านแม่ลาย ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 236 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 16 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
สภาพโรงอาหารเดิม : มีโรงอาหาร แต่สภาพชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
วันที่ส่งมอบ : 11 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนบ้านแม่ลาย ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 91 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อ   ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายพัฒนพงศ์ พวงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


befor-after-0718-01

 

GALLERY