โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-11

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : วัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 130 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 14 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 23 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 101 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
นำทีมส่งมอบโดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

BA-canteen-2018-11

 

GALLERY