Mr.Veerachai-th

ชื่อ– สกุล

  • นาย วีระชัย ธีรภาพพจนกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

  • 20 มกราคม พ.ศ. 2501

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521 – 2525 ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2518 – 2520 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประวัติการทำงาน

พฤษภาคม 2562 -ปัจจุบัน
กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
เมษายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
กรกฎาคม 2557 – มีนาคม 2562
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท วันไทยอุตสหกรรมการอาหาร จำกัด
กรรมการ บริษัท เอบีโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท เอซ แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
กรกฎาคม 2555 – มิถุนายน 2557
กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมษายน 2550 – มิถุนายน 2555
ผู้จัดการภาคกลาง A+B
เมษายน 2545 – มีนาคม 2550
ผู้จัดการภาคเหนือ
เมษายน 2539 – มีนาคม 2545
รองผู้จัดการ, ผู้จัดการภาคใต้
เมษายน 2534 – มีนาคม 2539
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
เมษายน 2529 – มีนาคม 2534
หัวหน้าสาขาหาดใหญ่
พ.ศ. 2525
เข้าทำงานที่บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการอบรม

  • 2553  :    โปรแกรม ARM (Advanced Retail Management) จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
  • 2538  :    โปรแกรม Problem Solving and Decision Making จัดโดย AOTS ที่ประเทศญี่ปุ่น
  • 2535   :    โปรแกรม Mini-MBA จัดโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์