โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

help-stu-2014-b4 (12)_resize

โครงการ

กิจกรรมฝึกงานและสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาทุน ปี 2557


สถานที่

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย


ช่วงเวลา

เมษายน – สิงหาคม 2557


รายละเอียด

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นโครงการที่ช่วยเหลือน้องๆ เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษา เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกเหนือจากเงินทุนที่ได้มอบให้นักศึกษาทุนทุกชั้นปีรวม 6.5 ล้านบาทแล้ว มูลนิธิฯยังได้มอบ“โอกาส” ในการพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ผ่านกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน และการฝึกงาน

กิจกรรมการฝึกงานอย่างเต็มรูปแบบกับบริษัทต่างๆในกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทยนั้น ได้จัดเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น “ปฏิบัติงานจริง คิดงานจริง และทำงานจริง” โดยมีพนักงานมืออาชีพเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน น้องๆได้เรียนรู้งาน ทำโครงงานแต่ละบุคคล และหลังจากการฝึกงาน จะมีการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษและประเมินผล โดยปีการศึกษานี้เป็นปีแรกที่นักศึกษาทุนมูลนิธิฯได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 10 คน ใน 7 สังกัด ดังต่อไปนี้

 1. ฝึกงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานพระประแดง
 • นส.เดือนเพ็ญ เชื้อผู้ดี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • นายณัฐวงศ์ นำเสนาพล
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
 1. ฝึกงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี
 • นายสุธี เอี่ยมยัง
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • นส. อรอนงค์ การงานจบ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 1. ฝึกงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร
 • นายปวริศ เกตุมณี
  วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 1. ฝึกงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา
 • นส. พัชรีญา ก้องสูงเนิน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
 1. ฝึกงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเบอร์ดี้
 • นส. ภควรรณ มีศิริ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นส. มยุรา บุตรภักดี
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. ฝึกงานที่บริษัท เอฟดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด สาขากำแพงเพชร
 • นส. อลิสา ทองแถว
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
 1. ฝึกงานที่บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด
 • นส. ปิยะธิดา เพิ่มพูน
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาชีพที่ไม่สามารถหาได้จากตำราเรียน และพัฒนาการของทักษะด้านภาษาแล้ว น้องๆนักศึกษายังได้ประสบการณ์ของมิตรภาพที่น่าประทับใจระหว่างพนักงานรุ่นพี่และเพื่อนต่างสถาบัน  อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตในอนาคต และสำหรับมุมมองของนักศึกษาที่ได้รับโอกาส 2 ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่เป็นโอกาสหนึ่งที่ดีที่สุดที่เคยได้รับ

 

GALLERY


« 1 of 2 »