board-top-02-new
pic-board-top-02-new 

ชื่อ– สกุล

  • นาย คะโอะรุ คุระชิมะ

วัน/เดือน/ปี เกิด

  • 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2527
เริ่มต้นทำงานกับอายิโนะโมะโต๊ะ โค อินค์ ประเทศญี่ปุ่นมีประสบการณ์ด้านการบริหารและ
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด