PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 3 ประจำปี 2555
โรงเรียน : หมู่บ้านตัวอย่าง อ.สามเงา จ.ตาก
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 181 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 14 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 29 สิงหาคม 2556

โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง อ.สามเงา จ.ตาก เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่มีสภาพเก่า ขำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2555 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาทซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นำทีมมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายวินัย เมฆหมอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       ตากเขต 1

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”86″ gal_title=”50year50school-2012-05″]