ประวัติ : นักศึกษา

ชื่อ นางสาวอรอนงค์ การงานจบ (โม)


การศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


ปีการศึกษาที่ได้รับทุน

นักศึกษาทุนโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” รุ่นที่ 6 สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557


ปัจจุบัน

กำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย


คติประจำใจ

 


ความรู้สึกที่ได้เป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

 


ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมีส่วนช่วยน้องอย่างไรบ้าง

 


อยากบอกอะไรกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และน้องๆ ทุนรุ่นต่อไป

 

GALLERY