โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

Pic-left2014-09

 

โรงเรียนวัดแหลมโตนด

โครงการ : “50 ปี 50 โรงเรียน”  ปีที่ 5 ประจำปี 2557
โรงเรียน : วัดแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 228 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 18 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอต่อจำนวน               เด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 26 สิงหาคม 2558

โรงเรียนวัดแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่มีสภาพที่เก่า ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2557 ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและจัดพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์             รองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น รวมถึงชาวบ้านในชุมชน นอกจากพิธีส่งมอบอาคารแล้ว คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ยังได้ร่วมกันทำอาหารเลี้ยงเด็กๆ และแขกร่วมงานอีกด้วย

บรรยากาศพิธีส่งมอบอาคาร เต็มไปด้วยความปิติ ภาคภูมิใจ และอิ่มเอิบใจกับโรงอาหารหลังใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ เด็กนักเรียน ครูอาจารย์ ได้มีที่นั่งรับประทานอาหารที่    ถูกสุขลักษณะ รวมถึงยังได้ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ อีกด้วย

 

Pic-befor-after2014-09

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”240″ gal_title=”50y50school-2014-9″]