โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

Pic-left2014-10

 

โรงเรียนบ้านปากบาง

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 5 ประจำปี 2557
โรงเรียน : บ้านปากบาง อ.ละงู จ.สตูล
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 259 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 17 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่ปลอดภัยและไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 27 สิงหาคม 2558

โรงเรียนบ้านปากบาง อ.ละงู จ.สตูล เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพเก่า ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2557 ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น รวมถึงชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

บรรยากาศพิธีส่งมอบอาคาร เต็มไปด้วยความปิติ ภาคภูมิใจ และอิ่มเอิบใจกับโรงอาหารหลังใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ เด็กนักเรียน ครูอาจารย์ ได้มีที่นั่งรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงยังได้ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ ด้วย

 

Pic-befor-after2014-10

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”241″ gal_title=”50y50school-2014-10″]