ประวัติ : นักวิจัย

Cover_Prof. Dr. Savitree Limtong TSB-2018

ชื่อ-สกุล :ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง


ปัจจุบัน :

 • ศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน :

 • อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประวัติการศึกษา :

 • 2530 ปริญญาเอก Doctor of Engineering (D.Eng.) สาขา Fermentation Technology สถานศึกษา Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
 • 2519 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขา จุลชีววิทยา สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
 • 2517 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขา จุลชีววิทยา สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน :

 • ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอาจารย์
 • 2527 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • 2536 ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • 2549 ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • 2556 ขยายเวลาราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 ปฏิบัติงานที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2558 เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ 2 ตุลาคม 2558 ปฏิบัติงานที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2558-2561 เป็นภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่ 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 13 มีนาคม 2561
 • 2561 มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาจุลชีววิทยา สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสภา ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2561

สาขางานวิจัยที่มีความถนัดและมีความสนใจ (Research Area) :

 • Yeast Technology
 • Yeast Molecular Taxonomy
 • Yeast Biodiversity
 • Fermentation Technology

รางวัล/เกียรติยศที่เคยได้รับ :

 • เมธีวิจัยอาวุโส สกว. รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยปี 2554-2556 และ 2560-2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2554-2556 และ 2560-2562)
 • นิสิตเก่าดีเด่น ประเภทนักวิชาการ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน พระบรมราชูปถัมภ์ (2559)
 • นักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าการอ้างอิงรวมสูงสุด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)
 • บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557)
 • รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมาตรฐานสากลสูงสุด ในรอบ 5 ปี  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547-2551)
 • โล่และประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2559, 2558, 2557, 2556, 2555, 2554 และ 2551)
 • ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553, 2552 และ 2550)