โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ศรชัย กุสันใจ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้มอบโล่และป้ายรางวัลมอบรางวัล Ajinomoto-FoSTAT Award แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  (Ajinomoto-FoSTAT Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher)ประจำปี 2564 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ ศ. ดร. วิสิฐ จะวะสิต จาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประเภท Outstanding Food Scientist Award และ ทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 50,000 บาท ให้แก่ ดร. วีรพงษ์ วรประโยชน์ จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH)  ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ คุณวิสุทธิ จะวะสิต เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลให้แก่ ศ. ดร. วิสิฐ จะวะสิต

สำหรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัย พัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและนำผลงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสังคมไทย นอกจากนี้ เป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือ เป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์และคุณธรรม และอุทิศตนมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสังคมไทย

สำหรับผลงานผู้ได้รับรางวัล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link ด้านล่าง

  1. 1. ศ. ดร. วิสิฐ จะวะสิต สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

https://youtu.be/mq0aqpFlxiY

  1. 2. ดร. วีรพงษ์ วรประโยชน์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH)

https://youtu.be/FXyDGuhNZAk