โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด

1. MG_7970

โครงการ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมอบรางวัล “ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ” แก่นักวิจัยดีเด่น “ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ”   ประจำปี 2562


สถานที่

ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต


วันที่

11 พฤศจิกายน 2562


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ (คนที่สองจากขวามือ) ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย มอบโล่รางวัลปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ แก่นักวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2562 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัย “ทรัพยากรจุลินทรีย์และกระบวนการหมัก กุญแจแห่งความสำเร็จของเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลชีววิทยา”  โดยได้มีการบรรยายหัวข้อดังกล่าวบนเวทีการประชุมวิชาการประจำปี 2562 อีกด้วย