โครงการ : “ASEAN+ONE Scholarship”

โครงการ

“ASEAN+ONE Scholarship”


สถานที่

 


วันที่

วันที่ 19 มีนาคม 2567


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ไชยพัฒน์   อ่องศรี รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พบปะ พูดคุย และให้กำลังใจ ให้แก่  สิริลักษณ์ สุขเสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นักศึกษาทุนระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2567 ก่อนเดินทางศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  มหาวิทยาลัยคากาวะ ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับทุนการศึกษาโครงการนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14  ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อใช้เป็นทุนศึกษาวิจัย และปริญญาโท ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม ในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่าทุนตลอดการศึกษากว่า 10 ล้านเยน หรือประมาณกว่า 3 ล้านบาท