โครงการ : สถานบริการสาธารณสุขชุมชน

Pic cover_Baan Pang Wua_Mae Sot (1)

โครงการ

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 2559


สถานที่

อาคารสาธารณสุขชุมชนบ้านปางวัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


วันที่

14 พฤศจิกายน 2561


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ นำโดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิก เดินทางไปส่งมอบอาคารสาธารณสุขชุมชนบ้านปางวัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นผู้รับมอบอาคารในครั้งนี้ โดยอาคารหลังนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิฯ จำนวน 900,000 บาท

 

GALLERY