ประวัติ : นักวิจัย

Picture_Dr.Jirawat Yongsawatdigul_FOSTAT2017

ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล


ปัจจุบัน:

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา


สถานที่ทำงาน:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา


ประวัติการศึกษา:

 • 2532 ปริญญาตรี คณะ Food Tech สาขา Food Tech
 • 2535 ปริญญาโท คณะ Food Science สาขา Food Science
 • 2539 ปริญญาเอก คณะ Food Science & Technology สาขา Food Science &  Technology

ประวัติการทำงาน:

 • 2554-ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักงานวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • 2549-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • 2542-2549    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • 2540-2542    อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • 2539-2540    Research Associate, Department of Food Science and Technology Seafood Laboratory, Oregon State University, Astoria, OR. USA.
 • 2535-2539    Graduate Research Assistant,Department of Food Science and Technology Oregon State University, Corvallis, OR, USA.
 • 2534-2535    Graduate Research Assistant,Department of Food Science, University of Wisconsin-Madison Madison, WI, USA.
 • 2531-2533    Production Supervisor, Leamthong Flour Mill Co. Samutprakarn, Thailand

รางวัลทางด้านการวิจัยที่เคยได้รับ

 • ผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง คุณสมบัติของเอนไซน์และโปรตีนสำคัญในปลาน้ำจืดเพื่อการพัฒนาการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2550)
 • Recipient of Research Associate Assistance Award from The American Institute of Fishery Research Biologists. USA.(2538)
 • Recipient of Walter G. Jones Fisheries Development Memorial Award.  Recognition of an outstanding graduate student who conducts research work contributing to fisheries development.  Oregon State University, USA. (2537)
 • Recipient of Graduate Paper Competition Award from Seafood Technology Division.  Institute of Food Technologists. USA. (2537)
 • Recipient of Outstanding Food Science Student The Food Technologists Association of Thailand. (2531)