โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

พิธีมอบทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555

สถานที่ อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียด

ในปีการศึกษา 2555 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดพิธีมอบทุนภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ นำโดย มร.โยอิชิโร โทกาชิ และ คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิพิชญ์ วโรดมรุจิรานนท์       ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในขณะนั้น ร่วมมอบทุนให้กับนิสิต นักศึกษาจำนวน 286 คน รวมเป็นทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น         6,200,000 บาท

นอกจากน้องๆ จะได้รับทุนแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้จัดการบรรยายพิเศษ การแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ชีวิต โดย คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ ที่มาบอกเล่าถึงเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์การใช้ชีวิตและการทำงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเป็นแบบอย่าง และแนวทางในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์จากการฝึกงาน”     และ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน” จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้น้องๆ นักศึกษาทุนทั้งในด้านแนวคิด ทัศนคติ รวมถึงเรื่องการฝึกงาน เพื่อเข้าสู่โลกของการทำงานต่อไป

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”166″ gal_title=”help-stu2012″]

 

พิธีมอบทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554

สถานที่ อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่ 26 มีนาคม 2555

รายละเอียด

กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.โยอิชิโร่ โทกาชิ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ร่วมพิธีมอบทุนให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4 ซึ่งมีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในปีนี้มีน้องนักศึกษาสมัครขอรับทุนทั้งสิ้น 238 คนจาก 75 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมีการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนปีที่ 1-3จำนวนชั้นปีละ 20 คน รวมกับนักศึกษาผู้ได้รับทุนเดิมจากรุ่นที่ 5 อีก 25 คน รวมผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 85 คน รวมเป็นเงิน 2,750,000 บาท

พิธีมอบทุนได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯแล้ว ก็ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ พร้อมการบรรยาย “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน” จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมภาคบ่ายให้น้องๆได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร “รสดี” และ เครื่องปรุงรสอาหารจีน “กุ๊กดู” ที่โรงงานหนองแค จังหวัดสระบุรี อีกด้วย

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”167″ gal_title=”help-stu2011″]