โครงการ : “ASEAN SCHOLARSHIP”

โครงการ

“ASEAN SCHOLARSHIP”


สถานที่

 


วันที่

 


มูลนิธิฯ ได้พิจารณาผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้ผ่านการพิจารณาในสำดับ 1-3 ได้แก่ :

ลำดับที่ 1 :    

  • นางสาวสิริลักษณ์ สุขเสนา              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลำดับที่ 2 :

  • นายศักดิธัช ชลศึกษ์               มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่ 3 :

  • นางสาวชนิกานต์ จันทรกานต์กุล      มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้ผ่านการพิจารณาในลำดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ในการส่งเอกสารและรอการตอบรับอย่างเป็นทางการจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ลำดับที่เลือกไว้ หากไม่สามารถได้รับเอกสารตอบรับภายในเวลาที่กำหนด มูลนิธิฯ จะให้ผู้ผ่านการพิจารณาลำดับถัดไป ดำเนินการต่อทันที และหากท่านใดได้รับเอกสารตอบรับภายในเวลาที่กำหนด ท่านนั้นก็จะเป็นผู้รับทุนการศึกษาอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติทุนการศึกษาตามระเบียบและขั้นตอนของโครงการฯ

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อมูลนิธิฯได้ 02-247-9547 (สายตรง) ในวันและเวลาทำการ

หรือ Email: [email protected]  หรือ ส่งผ่านคำถามผ่านกล่องข้อความเฟสบุ๊คของมูลนิธิฯ