โครงการ : “ASEAN SCHOLARSHIP”

โครงการ

“ASEAN SCHOLARSHIP”


สถานที่

 


วันที่

24 กรกฎาคม 2566


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ไชยพัฒน์   อ่องศรี รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบเกียรติบัตรรับรองนักศึกษาทุนระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่  สิริลักษณ์ สุขเสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  มหาวิทยาลัยคากาวะ ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่าทุนตลอดการศึกษากว่า 10 ล้านเยน หรือประมาณกว่า 3 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา สำหรับทุนการศึกษาโครงการนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14  ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม ในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น