โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

Pic cover_Aji Talent Scholarship 2561 (11)

โครงการ

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 3” สำหรับนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ


สถานที่

ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


วันที่

วันที่ 18 – 20 มกราคม 2563


รายละเอียด

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 3” ให้กับนักศึกษาทุนของมูลนิธิฯโครงการ “ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” ที่กำลังศึกษาในปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี  จำนวน 36 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้นักศึกษาทุน ได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและทักษะความคิดในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดให้ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่และโรงงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ โดยการให้นักศึกษาทุนได้เรียนรู้หลักการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์โดย นางสาวลลิตา จันทร์เทียน นักศึกษาทุนในโครงการฯ ที่มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการทุนการศึกษา “ASEAN + ONE Scholarship” เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูล แนวคิด และเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริงอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2563 โดยมี คุณสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมให้โอวาท