โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

1_RMUTT (3)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดย สุรเดช  เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะพร้อมกับ นายธีระชัย  ขันธิกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมมอบสื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ จากโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ หัวหน้าโครงการฯ ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี (สอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี

สื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่ส่งมอบนั้นประกอบด้วย หนังสือ 2 เรื่อง จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ หนังสือ
“โภชนาการสมวัย เด็กไทยวัยเรียน” และหนังสือตำรับอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน “เมนูเด็ก เมนูเด็ด” ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียน
และผู้ที่สนใจ นำสื่อความรู้ไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้โรงเรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนต่อยอดการพัฒนา ให้เป็นศูนย์กลางในการขยายกิจกรรมโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป

ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถติดต่อได้ที่                 

Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

Website: https://ajinomotofoundation.or.th/