โครงการ : สาธารณสุข

Huay Tong-During-2_P1070155

โครงการ

ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านห้วยตอง


สถานที่

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยตอง(สสช.บ้านห้วยตอง)
หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533


เขตพื้นที่รับผิดชอบ

3 หมู่บ้านดังนี้

  1. บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง
  2. บ้านห้วยปูเลย หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง
  3. บ้านห้วยน้ำส่อม หมู่ที่ 9 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง

รายละเอียด

อาคารเก่าเป็นไม้ ใช้เป็นสำนักงานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เริ่มเปิดบริการ เมื่อปี 2533 ต่อมาได้ต่อเติมอาคารดังกล่าวโดยงบประมาณจาก CUP ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน ในปี 2549 และก่อสร้างห้องครัวและบ้านพักเจ้าหน้าที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในปี 2551 ตามลำดับ จนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท ในการปรับปรุงอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 3 แห่ง ได้แก่ สสช.ห้วยตอง สสช.แม่ละมอง และ สสช.ห้วยกองแป ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (แห่งละ 500,000 บาท) โดยได้รับเกียรติจากนาย ไพจิตร์ วราชิต (อดีต)ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้าง ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554

จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้าง จนสำเร็จและได้มีพิธีส่งมอบอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำทีมโดยนายเทียร เมฆานนท์ชัย กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข ส่งมอบสถานบริการสาธาณสุขชุมชน (สสช.) จำนวน 3 แห่ง โดยพิธีการส่งมอบถูกจัดขึ้น ณ สถานบริการสาธาณสุขชุมชนบ้านห้วยตอง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 บรรยากาศในพิธิเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นจากชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงที่มาให้การต้อนรับคณะส่งมอบ

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”179″ gal_title=”health2010-02″]