โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-0718-01

โรงเรียนบ้านแม่แก้ว

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560
โรงเรียน : บ้านแม่แก้ว ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 119 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 12 คน
เขตพื้นที่การศึกษา :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้ห้องประชุมหมู่บ้านเป็นที่รับประทานอาหารแทน
วันที่ส่งมอบ : 20 มิถุนายน 2561

โรงเรียนบ้านแม่แก้ว ตำบลแม่อ้อ  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้ห้องประชุมหมู่บ้านเป็นที่รับประทานอาหารแทน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 71 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นำทีมส่งมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์     กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายจรัญ  แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2


befor-after-0718-01

 

GALLERY