โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

1-Khamyai-School-Ubon-Ratchathani

โรงเรียนบ้านขามใหญ่

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560
โรงเรียน : บ้านขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 163 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 14 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 15 สิงหาคม 2561

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง โรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 79 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นำทีมส่งมอบอาคารโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการ และนายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบอาคารโดย นายวิเศษ ปากหวาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


1-ba-Khamyai-School-Ubon-Ratchathani

 

GALLERY