โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-19

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : บ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 413 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 18 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้ใต้อาคารเรียนเป็นที่รับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 20 กันยายน 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้ใต้อาคารเรียนเป็นที่รับประทานอาหารแทน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 109 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายสุรเดช  เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

BA-canteen-2018-19

 

GALLERY