โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-20

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : ท่าจีนอุดมวิทยา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 279 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 17 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้ใต้อาคารเรียนเป็นที่รับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 20 กันยายน 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 110 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายวีระชัย    ธีรภาพพจนกุล กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

BA-canteen-2018-20

 

GALLERY