โครงการ : “รางวัล :“อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” สำหรับนักวิจัยดีเด่น

โครงการ

“รางวัล :“อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” สำหรับนักวิจัยดีเด่น”


สถานที่

ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


วันที่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ธีระชัย ขันธิกุล กรรมการ รองเลขาธิการ และผู้ช่วยรองเหรัญญิก มอบโล่รางวัล Ajinomoto – TSB สำหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความโดดเด่น   ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เน้นด้านสุขภาพและการแพทย์ ประจำปี 2566 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง นพมาศ   สุนทรเจริญนนท์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      จากผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพและความ มั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยพิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “The 35 Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology and International Conference (TSB 2023)” ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รางวัล Ajinomoto – TSB สำหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน   และส่งเสริมให้นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาคุณภาพของผลงานสู่ระดับสากล สามารถนำผลงานไปประยุกต์ใช้     เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิจัยรุ่นหลังต่อไป

 

สามารถติดตามมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ที่

Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย https://www.facebook.com/ajtfoundation/

Website: https://ajinomotofoundation.or.th/