Fin_Announce2022

โครงการ : ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารอบสุดท้าย โครงการ “ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น  ปีที่ 12″

มูลนิธิฯ ได้พิจารณาผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้ผ่านการพิจารณาในสำดับแรก (จำนวน 2 คน) ได้แก่ :

นางสาวเปมิกา      ยาออม               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายศตวรรษ         ฉายวัฒนา          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ผ่านการพิจารณาในลำดับแรกทั้ง 2 คน จะได้รับสิทธิ์ในการส่งเอกสารและรอการตอบรับอย่างเป็นทางการจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ลำดับที่เลือกไว้ หากไม่สามารถได้รับเอกสารตอบรับภายในเวลาที่กำหนด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับทุนการศึกษาทันที

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อมูลนิธิฯได้ที่ 02-247-7000 ต่อ 1569, 1512 หรือ 1590 หรือ 02-247-9547 (สายตรง) ในวันและเวลาทำการ Email: [email protected]