โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic cover_Nutrition Education and Training No.6_8,11-3-2018

โครงการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560


สถานที่

ณ เดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา และ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา


วันที่

8-11 มีนาคม 2561


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม 2561 มูลนิธิฯได้จัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ณ เดอะ ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา และ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย นายณัฐวัตร รัตกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรรณี พรประชานุวัฒน์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์อรุณวรรณ อรรถธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ และทีมงานจากทั้ง 2 สถาบัน มาร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการทั้งภาคทฤษฎีและการปฎิบัติอันเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป อีกทั้งในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ นายณัฐวัตร รัตกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1 ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดงานอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

GALLERY