โครงการ : สาธารณสุข

DSC_9954

โครงการ

ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านห้วยกองแป


สถานที่

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยกองแป (สสช.บ้านห้วยกองแป) หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2527


เขตพื้นที่รับผิดชอบ

3 หมู่บ้านดังนี้

  1. บ้านห้วยกองแป หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง
  2. บ้านแม่ก๋อน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง
  3. บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง

รายละเอียด

อาคาร สสช.หลังเก่าเป็นอาคารไม้ สองชั้น ชั้นล่างเทพื้นด้วยปูนซีเมนต์ ชั้นบนปูด้วยไม้ หลังคากระเบื้อง เริ่มเปิดบริการ เมื่อปี 2527 จนกระทั่งปี 2553 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท ในการปรับปรุงอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ในปี 2553 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สสช.ห้วยตอง สสช.แม่ละมอง และ สสช.ห้วยหองแป ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (แห่งละ 500,000 บาท) โดยได้รับเกียรติจากนาย ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้าง ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554

สสช.ทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และมีพิธีส่งมอบอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำทีมโดย นายเทียร เมฆานนท์ชัย กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข ส่งมอบสถานบริการสาธาณสุขชุมชน (สสช.) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านห้วยกองแป, สสช.บ้านแม่ละมอง, สสช.บ้านห้วยตอง มูลค่า 1,500,000 บาท ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพิธีการส่งมอบถูกจัดขึ้น ณ สถานบริการสาธาณสุขชุมชนบ้านห้วยกองแป อำเภอแม่สะเรียง จังหวังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 บรรยากาศในพิธิเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นจากชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงที่มาให้การต้อนรับคณะส่งมอบ

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”178″ gal_title=”health2010-01″]