โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Nutrition-left-2559-6

โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559
โรงเรียน : บ้านหนองกกตลุกผักไร ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 108 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 10 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่โรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์
วันที่ส่งมอบ : 14 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหาร  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 65 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายชโลม ตรีศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

สำหรับพิธีส่งมอบอาคารดังกล่าว ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางโรงเรียนและชุมชน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ปลาบปลี้มใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ ให้กับน้องๆ นักเรียน

Nutrition-befor-after-2559-6

 

GALLERY