ประวัติ : นักวิจัย

ชื่อ-สกุล :Theerayut Toojinda, Ph.D.


ปัจจุบัน :

 • นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สถานที่ทำงาน :

 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา :

 • มัธยมปลาย มัธยมปลาย 2521 สมุทรสาครวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 2526 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 2529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก Ph.D. (crop science) 2539 Oregon State University

ประวัติการทำงาน :

 • 2563 – ปัจจุบัน รักษาการรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • 2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • 2559 – ปัจจุบัน นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • 2559 – 2562 ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • 2542 – 2559 นักวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • 2542 Researcher (Molecular Plant Breeding) Oregon State University, USA
 • 2540 Visiting Scientist (Molecular Biology) Scottish Crop Research Institute, Scotland
 • 2534-2539 Agricultural Research Manager, Boon Rawd Brewery Co. Ltd.
 • 2529-2534 Research Assistance (Cereal breeding), CYMMIT มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัล/เกียรติยศที่เคยได้รับ :

ข้าวไทย: พันธุ์ดี กินดี อยู่ดี ยั่งยืน (Thai rice: Well-bred, well-fed, well-being, sustainability)

ในงานถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร ซึ่งทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 17.40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระองค์ท่านมีดำรัสตอนหนึ่งว่า “สิทธิบัตรนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการประกันว่าการข้าวไทยเป็นของไทย แท้ เราได้รับประกันว่าเป็นข้าวไทย และจะกินข้าวไทยต่อไป ฉะนั้น การที่มีสิทธิบัตรนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และก็หวังว่า จะต้องทุกคนจะรักษาความเป็นไทยได้ด้วย รับประทานกินข้าวไทยไม่ต้องกินข้าวฝรั่ง ในนามของไทยทั้งหลายที่มีความภูมิใจได้กินข้าวไทยขอให้ท่านได้ช่วยกันทำให้เราสามารถสืบของไทย แล้วก็กินข้าวไทยแท้ไม่ใช่ ต้องไปกินข้าวฝรั่ง เชื่อว่า การกินข้าวไทยนี้ทำให้คนไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทยได้” ได้แสดงให้เห็นถึง ความสำคัญของงานวิจัยด้านพันธุศาสตร์และการพัฒนาพันธุ์ขอข้าวไทยต่อความเป็นไทยอย่างมาก