โครงการ : “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู” เพื่อปรับปรุงและก่อสร้างบ้านพักครูอาสา ประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”หรือ ศศช. พื้นที่เขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 แห่ง ให้เพื่อใช้เป็นที่พักแยกเป็นสัดส่วนจากห้องเรียน ทำให้สามารถใช้พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • โรงเรียนบ้านสว้า
  อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

  • โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู” เป็นโครงการที่มูลนิธิฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการจัดทำโครงการ และมอบเงินสนับสนุนการ...

  เพิ่มเติม

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
  “มละบริภูฟ้า” อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

  • โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู” เป็นโครงการที่มูลนิธิฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการจัดทำโครงการ และมอบเงินสนับสนุนการ...

  เพิ่มเติม

 • โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  • โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู” เป็นโครงการที่มูลนิธิฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการจัดทำโครงการ และมอบเงินสนับ...

  เพิ่มเติม

 • โรงเรียนบ้านโพซอ (สาขาบ้านอูหลู่)
  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  • มูลนิธิฯ นำโดย นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมมอบทุนสนับสนุน...

  เพิ่มเติม

 • โรงเรียนบ้านโพซอ
  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

  • มูลนิธิฯ นำโดย นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมมอบทุนสนับสนุน...

  เพิ่มเติม

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระมีดน้อย

  • มูลนิธิฯ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, พิเชียร คูสมิทธิ์ และสุชาติ นาคเสวก และมจธ.นำโดย ดร. สุเมธ ท่านเจริญ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่...

  เพิ่มเติม

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอูแจะ

  • มูลนิธิฯ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, พิเชียร คูสมิทธิ์ และสุชาติ นาคเสวก และมจธ.นำโดย ดร. สุเมธ ท่านเจริญ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่ ...

  เพิ่มเติม

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยแห้ง

  • มูลนิธิฯ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, พิเชียร คูสมิทธิ์ และสุชาติ นาคเสวก และมจธ.นำโดย ดร. สุเมธ ท่านเจริญ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่ ...

  เพิ่มเติม

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านผาผึ้ง

  • มูลนิธิฯ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, พิเชียร คูสมิทธิ์ และสุชาติ นาคเสวก และมจธ.นำโดย ดร. สุเมธ ท่านเจริญ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่...

  เพิ่มเติม

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านวาเมทะ

  • มูลนิธิฯ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, พิเชียร คูสมิทธิ์ และสุชาติ นาคเสวก และมจธ.นำโดย ดร. สุเมธ ท่านเจริญ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่ ...

  เพิ่มเติม

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกองดา

  • มูลนิธิฯ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, พิเชียร คูสมิทธิ์ และสุชาติ นาคเสวก และมจธ.นำโดย ดร. สุเมธ ท่านเจริญ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่ ...

  เพิ่มเติม

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านมอคี

  • มูลนิธิฯ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, พิเชียร คูสมิทธิ์ และสุชาติ นาคเสวก และมจธ.นำโดย ดร. สุเมธ ท่านเจริญ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่ ...

  เพิ่มเติม

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านราชา

  • มูลนิธิฯ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, พิเชียร คูสมิทธิ์ และสุชาติ นาคเสวก และมจธ.นำโดย ดร. สุเมธ ท่านเจริญ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่ ...

  เพิ่มเติม

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่แฮน้อย

  • มูลนิธิฯ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, พิเชียร คูสมิทธิ์ และสุชาติ นาคเสวก และมจธ.นำโดย ดร. สุเมธ ท่านเจริญ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่ ...

  เพิ่มเติม

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะอัน

  • มูลนิธิฯ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, พิเชียร คูสมิทธิ์ และสุชาติ นาคเสวก และมจธ.นำโดย ดร. สุเมธ ท่านเจริญ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่ ...

  เพิ่มเติม

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
  “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะเบี้ยว

  • มูลนิธิฯ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน, พิเชียร คูสมิทธิ์ และสุชาติ นาคเสวก และมจธ.นำโดย ดร. สุเมธ ท่านเจริญ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯแก่ ...

  เพิ่มเติม