รางวัล :“อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” สำหรับนักวิจัยดีเด่น

 

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ร่วมกับสมาคมวิชาการด้านต่างๆ ใน 3 สาขา ได้แก่ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินโครงการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นใน 3 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร โดยโครงการเริ่มต้นมอบรางวัลในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ปี 2534 ต่อมา ก็ได้ขยายโครงการโดยมอบรางวัลให้นักวิจัยในสาขาโภชนาการ ในปี 2557 และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
ในปี 2558 ตามลำดับ

วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นัก วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ให้พัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและประยุกต์ใช้ผลงานในการพัฒนาอุตสาหกรรม และสังคมไทย พร้อมทั้งเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดี และร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยอันมีคุณค่าดังกล่าวสู่สาธารณชน

แนวทางการดำเนินการ

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จะร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ในการสรรหาและคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ที่ทุ่มเทวิจัยอย่างต่อเนื่องและทำคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ และ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ และ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางอาหาร ต่อสังคมไทย เพื่อมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นใน 3 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร จำนวนสาขาละ 1 รางวัลต่อปี

 

ทำเนียบนักวิจัยที่ได้รับรางวัล


 

 • ASSOC.PROF.DR.Vichien Kitpreechavanich
  (2019)

  Read more

 • Prof. Dr. Savitree Limtong.
  (2018)

  Read more

 • รศ.ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
  (ประจำปี 2559)

  เพิ่มเติม

 • Assoc. Prof. Dr. Kanok Ratanakanokchai
  (2015)

  Read more

 • Assoc. Prof. Dr. Apichart Wanichit
  (2013)

  Read more

 • Professor Dr. Boonserm Wittayachumnankul
  (2011)

  Read more

 • Mr.PIYA TEMVIRIYANUKUL
  (2019)

  Read more

 • Chompoonut Topothai, M.D, MPH.
  (2018)

  Read more

 • ผศ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม
  (2016)

  Read more

 • Assoc. Sirichai Adisakwattana
  (2015)

  Read more

 • Dr. Kunchit Judprasong
  (2014)

  Read more

 • Assoc. Prof. Dr. Suwimon Keeratipibul
  (2019)

  Read more

 • Assoc. Prof. Dr. Sakamon Devahastin
  (2018)

  Read more

 • Assoc. Professor Dr. Jirawat Yongsawatdigul
  (2017)

  Read more

 • Prof. Dr. Soottawat Benjakul
  (2016)

  Read more

 • Assoc. Professor Dr. Sanguansri Chareonrien
  (2015)

  Read more

 

News Update : AJINOMOTO AWARD