ph-01
ph-02
ph-03
ph-04
ph-05

โครงการ : ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน

นอกเหนือจากการช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา ตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแล้ว มูลนิธิฯ ก็ได้ช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการสาธารณสุขซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการสนับสนุนการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ในการก่อสร้าง ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ พร้อมทั้งครุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เพื่อให้คนไทยในพื้นที่ห่างไกลและเดินทางยากลำบากสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
พื้นฐาน และการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 

 

 • ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
  บ้านม้งใหม่พัฒนา ตำบลท้องฟ้า

  • มูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านปางวัว และ สสช.บ้านม้งใหม่พัฒนา ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก...

  เพิ่มเติม

 • ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
  บ้านปางวัว ตำบลมหาวัน

  • มูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านปางวัว และ สสช.บ้านม้งใหม่พัฒนา ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก...

  เพิ่มเติม

 • ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
  บ้านส่องสี ตำบลห้วยมุ่น

  • อาคาร 2 ชั้น มีสภาพเก่าและคับแคบไม่สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้ จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 350,000 บาท ในการปรับปรุง...

  เพิ่มเติม

 • ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
  บ้านปางคอม ตำบลบ่อเบี้ย

  • อาคาร 2 ชั้น มีสภาพเก่าและคับแคบไม่สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้ จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 600,000 บาท ในการปรับปรุง...

  เพิ่มเติม

 • ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
  บ้านยองแหละ ตำบลอมก๋อย

  • อาคารเก่าเป็นไม้ ชาวบ้านในชุมชนจึงช่วยกันก่อสร้างอาคาร แต่คับแคบไม่สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้ จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท ในการ...

  เพิ่มเติม

 • ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
  บ้านขุนตื่นน้อย ตำบลแม่ตื่น

  • อาคารเก่าเป็นไม้ คับแคบไม่สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้ จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท ในการ...

  เพิ่มเติม

 • ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
  บ้านแม่เทย หมู่บ้านซอแอะ

  • อาคาร 2 ชั้น มีสภาพเก่าและคับแคบไม่สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้ จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 600,000 บาท ในการ...

  เพิ่มเติม

 • สสช.บ้านดอยหลวง
  จังหวัดเชียงใหม่

  • อาคารเดิมเป็นอาคารไม้ เริ่มเปิดบริการ เมื่อปี 2529 เป็นอาคาร 1 ชั้น...

  เพิ่มเติม

 • สสช.บ้านแม่ลาน
  จังหวัดเชียงใหม

  • อาคารเดิม เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นสำนักงานสำหรับบริการประชาชน ...

  เพิ่มเติม

 • สสช.บ้านห้วยเลา
  จังหวัดน่าน

  • เริ่มเปิดบริการ เมื่อปี 2536 เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นสำนักงานสำหรับบริการประชาชน ...

  เพิ่มเติม

 • สสช.บ้านมณีพฤกษ์
  จังหวัดน่าน

  • อาคารเดิมสร้างบนที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน ขนาด 2 งาน เริ่มเปิดบริการ เมื่อปี 2538 ...

  เพิ่มเติม

 • สสช.บ้านห้วยกองแป
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • อาคาร สสช.หลังเก่าเป็นอาคารไม้ สองชั้น ชั้นล่างเทพื้นด้วยปูนซีเมนต์ ...

  เพิ่มเติม

 • สสช.บ้านห้วยตอง
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • อาคารเก่าเป็นไม้ ใช้เป็นสำนักงานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เริ่มเปิดบริการ เมื่อปี 2533 ...

  เพิ่มเติม

 • สสช.บ้านแม่ละมอง
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • อาคารเก่าเป็นไม้ ต่อมาถูกน้ำป่าพัดพาจมหายไป ชาวบ้านในชุมชนจึงช่วยกันก่อสร้างอาคาร ...

  เพิ่มเติม

 

ข่าวสารปรับปรุงสถานบริการสาธาณสุขชุมชน