โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

 

การศึกษา ถือเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศ และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการปูพื้นฐานให้มั่นคงพร้อมที่จะนำพาประเทศชาติของเราให้พัฒนาก้าวหน้าเทียบเท่าประเทศ อื่นๆ ได้ มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่พลาดโอกาสทางด้านการศึกษาไปโดยไม่มีวันได้กลับมาเล่าเรียนอีก หนึ่งในสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นี้เนื่องจากสภาพครอบครัวที่ไม่พร้อม โดยเฉพาะสภาพทางด้านการเงิน หรือความยากจนของครอบครัว ทำให้โอกาสที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนนั้นมีน้อยลง หรือเส้นทางของการศึกษาเล่าเรียนเป็นไปอย่างครึ่งๆ กลางๆ ไม่ถึงฝั่งฝันบ้างก็มี

ด้วยเหตุนี้ทำให้มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และต้องการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ยากจน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของมูลนิธิฯ ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือหรือพัฒนาทางด้านการศึกษาเป็นหลัก โดยเริ่มต้นโครงการการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 9 ปี

โดยเริ่มต้นโครงการจากการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในสายวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 ทุน เพื่อส่งให้นักศึกษาเหล่านี้ได้มีโอกาสเล่าเรียนและสำเร็จการศึกษาได้จนจบหลักสูตร จนกระทั่งถึงปี 2554 ได้มีการขยายโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาขยายไปสู่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้นเป็น 85 ทุน

ในปี 2555 การให้ทุนการศึกษายังขยายโอกาสขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยายการให้ทุนไปยังนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา รวมถึงเพิ่มจำนวนทุนให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 300 ทุน โดยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะได้รับทุนคนละ 25,000 บาท/ปีการศึกษา และในระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 15,000 บาท/ปีการศึกษา จนกระทั่งปี 2557 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีการพิจารณาเห็นควรในการที่จะเพิ่มจำนวนเงินทุนของระดับอุมศึกษา เนื่องจากในระดับนี้เป็นระดับที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และมูลนิธิฯ ต้องการจะช่วยนักศึกษาเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน จึงได้เพิ่มจำนวนเงินทุนจาก 25,000 บาท/ทุน/ปีการศึกษา เป็นทุนละ 27,500 บาท/ทุน/ปีการศึกษา จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ที่ยังอยู่ในโครงการฯ จำนวน 300 คน และจบการศึกษาไปแล้ว 274 คน และมูลนิธิฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการให้ทุนการศึกษานี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นโอกาสหนึ่งให้กับเด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสด้านการศึกษา และเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประชาติของเราต่อไป


Ok_Cover_HSG Leadership Camp 2561

“ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” สำหรับนักศึกษาทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องให้กับนักศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของตนเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่จะออกไปสู่โลกของการทำงานจริง ทั้งเรื่องของการเรียนรู้การกรอกใบสมัครงานอย่างถูกต้อง การทดลองการสัมภาษณ์งานกับพี่ๆ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อเป็นการฝึกและเรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการสัมภาษณ์งาน นอกจากนั้นแล้วยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่สนใจอยากร่วมงาน หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ โดยได้ให้น้องๆ ได้กรอกใบสมัครงานไว้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลอีกด้วย…

 

trumbnail_1
โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นการให้ทุนที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมีการให้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อสานต่อโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษา…

2_FY2014_Factory-02
หลังจากพิธีมอบทุน โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2557 เสร็จสิ้นไปในช่วงเช้าของวันที่ 10 มีนาคม 2558 ในภาคบ่าย มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสพาน้องๆ นิสิต นักศึกษาทุน เดินทางไปเยี่ยมชม…


AF_HSG's camp(camera_1)_0495 (2)

โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นโครงการต่อเนื่องจากการให้ทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจ…


image1

โครงการ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นโครงการที่ช่วยเหลือน้องๆ เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษา….

 


โครงการที่ผ่านมา

2547-25532554-25552556

 

ประวัตินักศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 13
 • 16